Centrum Kształcenia Ustawicznego Z Oddziałami Szkolnymi Przy Działalności Leczniczej

Nasze Centrum - edukacja, nauka...

Nasze Centrum Kształcenia Ustawicznego jest jednostką innowacyjną. Wierzymy, że każdy może zarabiać na swojej życiowej pasji musi tylko ją w sobie odkryć i obrać właściwą drogę w celu jej realizacji.

Czas na zmiany!

Tworzenie nowych przestrzeni szkoleniowych, na których konkurencja prawie nie istnieje jest Naszą pasją. Z naszej oferty korzystają wysokiej klasy specjaliści, którzy poprzez nasze kursy i szkolenia wspinają się na sam szczyt piramidy własnych możliwości.

Sukces przez działanie

Szkolenia/warsztaty w całości realizujemy według cyklu Kolba (nauka przez doświadczenie). Podczas zajęć wykorzystujemy niestandardowe metody, które owocują zgłębieniem tematów i sprawiają, że szkolenia kończą „praktycy”.

Tak już jest w życiu, że kiedy człowiek bardzo czegoś pragnie i długo na to czeka, to wyobraża 800px-Mount_Everest_-_Leszek_Cichy - Kopiasobie, że jak osiągnie swój cel – cały świat przewróci się do góry nogami. Kiedy w końcu ten Moment przychodzi, okazuje się, że nic się nie zmieniło, wszystko jest po staremu, a radość nie jest znów taka ogromna. W marzeniach finał jest dużo istotniejszy. Dopiero, kiedy Go osiągamy, okazuje się, że w gruncie rzeczy ważniejsze Jest, aby mieć cel niż żeby go osiągnąć…

— Alpinista Leszek Cichy

Centrum

Nasze Centrum Kształcenia Ustawicznego jest jednostką innowacyjną. Wierzymy, że każdy może zarabiać na swojej życiowej pasji musi tylko ją w sobie odkryć i obrać właściwą drogę w celu jej realizacji. Oferowany przez Nas wachlarz szkoleń jest spersonalizowany i ukształtowany w taki sposób, aby każda jednostka znalazła coś dla siebie. Jesteśmy liderem i codziennością jest dla nas inspirowanie innych do pozytywnych zmian – zarówno tych, które wiążą się z rosnącym profesjonalizmem i doskonaleniem specjalistycznych kompetencji zawodowych, jak i tych, które wynikają z samoświadomości i efektywności osiąganych poprzez rozwój umiejętności osobistych.

Kreujemy Innowacje

Tworzenie nowych przestrzeni szkoleniowych, na których konkurencja prawie nie istnieje jest Naszą pasją. Z naszej oferty korzystają wysokiej klasy specjaliści, którzy poprzez nasze kursy i szkolenia wspinają się na sam szczyt piramidy własnych możliwości. Odkrywany nowe kierunki edukacyjne poprzez bieżącą analizę potrzeb rynku szkoleniowego – zarówno tych zawodowych jak i osobistych – tworzymy szkolenia i kursy o tematyce która pozwoli uczestnikowi na samorealizację w każdej wybranej przez niego dziedzinie.

Uczymy (Się) przez działanie

Szkolenia/warsztaty w całości realizujemy według cyklu Kolba (nauka przez doświadczenie). Podczas zajęć wykorzystujemy niestandardowe metody, które owocują zgłębieniem tematów i sprawiają, że szkolenia kończą „praktycy”. Nasi wykładowcy to wysoce wyspecjalizowana kadra, która na potrzeby Centrum doskonali swoje umiejętności na warsztatach, sympozjach i Superrewizjach – tak by standard naszych szkoleń był na najwyższym poziomie

Statut Centrum Kształcenia Ustawicznego

 • Statut Specjalistycznego Centrum Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Centrum kształcenia ustawicznego

  1.Zadaniem niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego z oddziałami szkolnymi dla dorosłych/ pozaszkolne formy edukacji – Specjalistyczne Centrum Psychoterapii i Rozwoju Osobistego jest prowadzenie kursów i szkoleń –warsztatów w zakresie zdobywania, uzupełnienia i poszerzania wiedzy i umiejętności merytorycznych z różnych dziedzin, wzmacnianie i rozszerzanie umiejętności psychospołecznych

  2.Prowadzącymi placówkę jest -Stowarzyszenie

  3.Organizatorami placówki są:

  1.Dyrektor i z-ca dyrektora.

  a. Dyrektorem placówki jest Pani mgr Ewelina Żak

  2. Komisji rewizyjna jako organ doradczy- powołana przez Podmiot tj. Stowarzyszenie Pro Psyche na Rzecz Zdrowia Psychicznego .

  4.Sprawami organizacyjnymi i pedagogicznymi placówki zarządza dyrektor .

 • Zadania z-cy dyrektora

  5.Do zadań z-cy dyrektora należy:

  – organizowanie pracy placówki od strony merytorycznej,

  – organizacja pracy dydaktycznej,

  – nadzór nad procesem rekrutacji słuchaczy,

  – nadzór nad przebiegiem prowadzonego przez placówkę procesu dydaktycznego,

  – zatrudnianie kadry dydaktycznej oraz innych pracowników związanych z prowadzeniem procesu dydaktycznego.

 • Zadania Placówki

  6.Placówka będzie spełniać następujące zadania:

  – organizacja nauczania w formach pozaszkolnych,

  – przekazywania wiedzy i rozwijanie umiejętności w wyżej wymienionych dziedzinach,

  – stosowanie nowoczesnych metod i technik przekazu wiedzy i umiejętności

  7.Podstawą struktury organizacyjnej placówki jest grupa dydaktyczna. Podstawową formą pracy placówki jest godzina lekcyjna trwająca 45 min.

  8.Grupę stanowi określona liczba osób, których rekrutacja prowadzona jest według kryteriów tematu kursu i poziomu wiadomości lub umiejętności.

  9.Grupa powstaje na podstawie zgłoszeń podczas trwania naboru.

  10.Uczestnictwo lub ukończenie kursu upoważnia do wydania przez dyrektora placówki określonego przepisami zaświadczenia zarejestrowanego w rejestrze wydawanych zaświadczeń.

 • Prowadzenie rozliczeń finansowych

  11.Prowadzenie rozliczeń finansowych placówki należy do obowiązków właścicieli lub upoważnionych przez nich osób.

 • Prawa i obowiązki pracowników

  12.Prawa i obowiązki pracowników placówki wynikają z postanowień Kodeksu Cywilnego i stosownych umów.

 • Obowiązki uczestników

  13.Obowiązki uczestników:

  14.Stosowanie się do regulaminu obowiązującego w Placówce.

  14.Uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych.

  16.Udział w egzaminach

 • Praw przysługujące uczestnikom

  17.Do praw przysługujących uczestnikom należy:

  18.Wnoszenie istotnych uwag dotyczących treści materiałów dydaktycznych .

  19.Wnioskowanie o uzasadnione zmiany w toku nauczania.

  20.Egzekwowanie pełnej realizacji oferty przedstawionej przez placówkę.

 • Skreślenie uczestnika

  21.Uczestnik może zostać skreślony z listy kursantów w przypadku:

  – braku wniesienia opłaty za kurs / szkolenie w ustalonym terminie,

  – opuszczenia bez usprawiedliwienia trzech kolejnych zajęć,

  – rezygnacji z kursu / szkolenia w trakcie jego trwania.

  W sprawach spornych uczestnikowi przysługuje prawo odwołania się do dyrektora placówki.

 • Środki finansowe

  22.Środki finansowe na prowadzenie działalności placówki pozyskiwane są z odpłatności uczestników lub podmiotu zlecającego przeprowadzenie kursu / szkolenia.

 • Pieczęć Placówki

  23.Placówka używa pieczęci nagłówkowej w brzmieniu:

  Specjalistyczne Centrum Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Centrum Kształcenia Ustawicznego 32-300 0lkusz.ul.K.K Wielkiego 64 Centrum Kształcenia Ustawicznego. Statut wchodzi w życie z dniem powołanie placówki.

Podstawa prawna

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
4. Centrum Kształcenia Ustawicznego działamy przy dz. leczniczej  nr. Księgi rejestrowej 000000137014 W-12
5.Centrum posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Nr. 12/00221/2014

Centrum wydaje

Centrum wydaje: Zaświadczenia o ukończeniu kursu podstawowego(tytuł kursu i uprawnienia) – osobom, które ukończyły tę formę kształcenia, tzn. uczestniczyły w min. 80% zajęć (czyli były obecne na 48 godzinach szkolenia; można opuścić tylko jeden dzień zajęć). Podstawa prawna wydawania wymienionych zaświadczeń: § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych zaświadczenia o ukończeniu kursu zaawansowanego…analogicznie w/w – osobom, które ukończyły tę formę kształcenia, tzn. uczestniczyły w min. 80% zajęć (czyli były obecne na 48 godzinach szkolenia; można opuścić tylko jeden dzień zajęć). Podstawa prawna wydawania wymienionych zaświadczeń: § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych dyplomy potwierdzające przygotowanie do zawodu – osobom, które zdały egzamin zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego – osobom, które ukończyły tę formę kształcenia, tzn. uczestniczyły w min. 80% zajęć (czyli były obecne na 48 godzinach szkolenia; można opuścić tylko jeden dzień zajęć). Podstawa prawna wydawania wymienionych zaświadczeń: § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Zaświadczenia te są zgodne z polskim prawem i są ważne w całej Polsce, a także w Unii Europejskiej.