ZESPOŁOWA DIAGNOZA SPECTRUM AUTYZMU

ADOS-2 opiera się na obserwacji zachowań charakterystycznych dla autyzmu.

Jest to narzędzie stosowane na całym świecie, a najmłodszy uczestnik badania musi mieć skończony 12 -ty miesiąc życia, oraz potrafić chodzić. Nie ma za to górnej granicy wieku. Jest to narzędzie równie dobre dla dzieci ,młodzieży, jak i dorosłych!
Składnikami Ados-2 są próby i zadania adekwatne do wieku uczestnika, oraz poziomu jego funkcjonowania, jest to możliwe dzięki adekwatnemu doborowi odpowiedniego modułu dla badanego.

Czas trwania badania jest w przedziale od 40 minut do 60 minut.

Po zadaniach i próbach, następuję analiza badania przez certyfikowanego diagnostę.

Na podstawie obserwacji, diagnosta dokonuje punktacji różnych aspektów zachowania badanego, co pozwala stwierdzić czy i w jakim stopniu zachowania te wskazują na zaburzenia ze spektrum autyzmu.

Diagnosta ocenia zachowania z rożnych kategorii między innymi język i komunikacja, wzajemność w interakcjach społecznych, zabawa/wyobraźnia, zachowania stereotypowe i inne zachowania odbiegające od normy.

Ados-2 jest narzędziem częściowo ustrukturalizowanym, oraz wymaga użycia wystandaryzowanych pomocy, ocena również jest oparta o ścisłe określone kryteria.

Istnieje dokładnie określony sposób postępowania, rzetelnie też są określone przedmioty, które biorą udział w badaniu, kolejność pytań, sposób wypowiadania się, a na końcu wszystkie, nawet najdrobniejsze elementy podlegają szczegółowej ocenie. Dzięki tym kryteriom jest to badanie obiektywne.

Wyniki Ados-2 stanowią istotną informację dla terapeutów, dzięki czemu plan terapii może być skuteczniejszy.

Jeżeli Państwo zauważyli jakiekolwiek trudności w funkcjonowania dziecka, lub swoim to zachęcamy do kontaktu. Diagnoza w naszej placówce składa się z trzech spotkań. Pierwsze jest zapoznaniem się z rodzicem, oraz dzieckiem. Składa na nie się również zebranie wywiadu, oraz zapoznanie się z ewentualną dokumentacją medyczną. Na drugim spotkaniu następuję badanie Ados-2. Trzecie spotkanie to analiza wyników

WAŻNE INFORMACJE!

 • Drodzy Rodzicie/ opiekunowie

  Drodzy Rodzicie/ opiekunowie
  W związku z podjętymi przez Was działaniami zmierzającymi do kompleksowej diagnozy dziecka w zakresie spectrum autyzmu niezbędne dla nas są informacje na temat aktualnego funkcjonowania dziecka na terenie placówki, obecnego zachowania dziecka, aby poszukać możliwych przyczyn przejawianych trudności. Dlatego bardzo prosimy abyście zwrócili się do przedszkola, szkoły, placówki wsparcia dziennego, do której uczęszcza dziecko z prośba o wydanie opinii zawierającej następujące informacje:

 • Funkcjonowanie społeczne.

  • Czy zna i rozumie zasady panujące w grupie?
  • Czy obserwują Państwo zachowania nieadekwatne, wskazujące na trudności w rozumieniu zasad społecznych? Jeśli tak, jakie są to zachowania, w jakich okolicznościach występują?
  • Czy dziecko spontanicznie nawiązuje relacje z rówieśnikami? W jakich sytuacjach, jak przebiegają takie interakcje? Czy w takich relacjach pomaga mu nauczyciel? Jak dziecko wtedy się zachowuje?
  • Czy jest zainteresowane innymi dziećmi? Czy obserwuje, co robią, próbuje naśladować?

 • Spędzanie czasu, aktywność własna, zabawa.

  • Jak wygląda zabawa spontaniczna? W jaki sposób dziecko się bawi, jakimi zabawkami?

  • Czy zabawa ma różnorodny charakter? Czy pojawiają się w niej nowe elementy, oparte na wyobraźni?

  • Czy w zabawie dziecka obserwują Państwo skłonność do sztywnego trzymania się jednego rodzaju zabawy, według podobnego schematu (scenariusz zabawy często się powtarza)?

  • Jak wyglądają zabawy wspólne z innymi dziećmi (w parze i w grupie)? Czy spontanicznie włącza się w zabawy innych dzieci?

 • Komunikacja.

  • W jaki sposób dziecko nawiązuje kontakt z dziećmi oraz nauczycielami (w sytuacji w grupie oraz podczas pracy indywidualnej)?

  • Jakie pytania dziecko zadaje dorosłym oraz rówieśnikom?

  • W jakim stopniu dziecko rozumie wypowiedzi innych (polecenia kierowane do grupy, kierowane do niego indywidualnie, wypowiedzi i komentarze).

  • Czy dziecko potrafi udzielać odpowiedzi na zadawane mu pytania (dotyczące aktualnej sytuacji, preferencji i dokonania wyboru, przeczytanego tekstu)?

BADANIE JEGO PRZEBIEG ORAZ DIAGNOZA…

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami badania oraz innymi...

 • Dlaczego diagnoza jest ważna?

  Autyzm i zespół Aspergera należą do coraz częściej diagnozowanych zaburzeń rozwojowych. Niezwykle ważne jest, żeby przeprowadzona w tym kierunku diagnoza była kompleksowa.

  W diagnozie różnicującej, przeprowadzonej w Naszej placówce, rodzice uzyskają informacje:

  • Czy dziecko spełnia kryteria charakterystyczne dla autyzmu lub zespołu Aspergera?

  • Jaka ścieżka terapeutyczna będzie najbardziej dla dziecka odpowiednia, jeśli zaburzenia rozwojowe się potwierdzą.

  • Jakie możliwości dofinansowań oraz ulg może otrzymać rodzic i dziecko.

  • Jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania dofinansowania lub ulgi.

  • Gdzie znajdują się placówki udzielające wsparcia dzieciom oraz rodzicom.

 • Jak przebiega proces diagnozy?

  Procedura diagnostyczna obejmuje kilka spotkań w następującej kolejności:

  1. Wywiad diagnostyczny

  Wizyta bez dziecka

  Na podstawie standaryzowanego formularza w trakcie rozmowy z rodzicami diagnosta zbiera informacje dotyczące rozwoju oraz funkcjonowania dziecka. Na wizytę należy przynieść kopie posiadanej dokumentacji medycznej, psychologicznej oraz opinii specjalistów pracujących z dzieckiem. Można mieć także nośnik z 15-20 minutowym nagraniem niepokojących zachowań dziecka w domu.

  2. Spotkanie indywidualne z diagnostą

  • obserwacja dziecka podczas swobodnej zabawy, czy też rozmowy. Przeprowadzane są próby diagnostyczne. Spotkanie może być rozszerzone w miarę potrzeb o wywiad z rodzicem /opiekunem prawnym – szczegółowe informacje dotyczące rozwoju dziecka (czas pojawienia się pierwszych słów, rozwój mowy, zabawa dziecka, rozwój emocjonalny itp.)

  3. Spotkanie indywidualne z drugim diagnostą

  • przeprowadzenie badania z wykorzystaniem protokołu obserwacji do diagnozowania ze spektrum autyzmu ADOS-2.

  • W wyjątkowych sytuacjach o zasadności przeprowadzenia protokołu ADOS-2 decyduje diagnosta.4. Diagnoza LOGOPEDYCZNA ( nie obligatoryjna) Badanie z wykorzystaniem zbioru zasad i metod badania, który ma na celu ocenę rozwoju oraz stanu mowy, jak też dookreślenie nieprawidłowości występujących w procesie komunikacji językowej. Badanie ma na celu dokonania oceny funkcjonowania lewej i prawej półkuli mózgu. 5. Wizyta  lekarska – obserwacja dziecka i wywiad medyczny z rodzicami /opiekunami prawnymi.Na spotkanie należy dostarczyć (może być także forma elektroniczna) następujące dokumenty:

   • wynik  konsultacji neurologicznej oraz badanie EEG (ew. badanie obrazowe CSN – MR lub TK)

   • badanie słuchu;

   • badania z krwi: morfologia z obrazem, OB., CRP, AIAT, AspAT, ALAT, jonogram, glukoza, cholesterol całkowity, TSH, badanie ogólne moczu, IgE całkowite, poziom Fe w surowicy;

   • aktualna opinia z placówki, w której przebywa dziecko (przedszkola lub szkoły – wzór dostępny na stronie lub w rejestracji );

   • opinie z innych miejsc obejmujących dziecko opieką terapeutyczną;

   • aktualne badanie poziomu rozwoju intelektualnego z użyciem testu Stanford Binet 5 (dotyczy dzieci powyżej 5 roku życia) – jeśli było wykonywane;

   • książeczka zdrowia dziecka.

   6. Wizyta lekarska – przekazanie diagnozy.

  • Po zakończeniu procesu diagnozy rodzice otrzymują zaświadczenie lekarskie z rozpoznaniem zaburzenia oraz ogólnymi wskazówkami dotyczącymi zalecanej terapii. Zaświadczenie jest niezbędne do uzyskania orzeczeń, a tym samym — możliwości uzyskania dofinansowań  na terapię dziecka.

 • INFORMACJA

  INFORMACJA: Jeżeli rodzic chciałby otrzymać pełną rozbudowana opinie z procesu diagnostycznego wówczas zgłasza taką chęć oraz dokonuje płatności dodatkowej w kwocie 250zł

  7. Spotkanie po diagnozie spotkanie dla rodziców /opiekunów prawnych dziecka, które uzyskało diagnozę z całościowych zaburzeń rozwoju. Omówienie wyniku diagnozy oraz dalszym możliwości terapeutycznych oraz ścieżek dalszego postepowania nim w zakresie oddziaływań, w zakresie spraw związanych z orzecznictwem itp.

 • Przyjmuje do wiadomości że

  Przyjmuje do wiadomości że:

   1. Może zaistnieć konieczność wykonania badan genetycznych

   2. w bardzo nielicznych przypadkach możliwa jest sytuacja kiedy wyniki diagnozy będą na tyle nie jednoznaczne ze zespół podejmie decyzje o konieczności dokonania rediagnozy za około 12 miesięcy. W takich przypadkach placówka zapewnia 20% zniżkę na kolejne badanie.

   3. Kompletna diagnoza składa się z w/w etapów dlatego od chwili podjęcia działań diagnostycznych przy otrzymaniu od rodzica/ opiekuna kompletu badań, konsultacji trwać będzie nie dłużej niż 30 dni/.

   4. Na rozszerzoną dodatkowo płatna opinię czas oczekiwania 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia takiej potrzeby przez rodzica / opiekuna.

 • Koszt diagnozy dziecka do ukończenia 4 lat

  Koszt diagnozy dziecka do ukończenia 4 lat wynosi 2350 zł

  Czasem, w wieku granicznym (np. 3 lata 10 miesięcy), lekarz może zdecydować o konieczności przeprowadzenie wywiadu medycznego, co podwyższa koszt diagnozy o 250 zł.

  Diagnoza dziecka powyżej ukończonych 4 lat kosztuje 2400 zł

  W sytuacji braku konieczności innej konsultacji kwota zostaje pomniejszona o jej wartość np. jeżeli dziecko nie wymaga konsultacji logopedycznej koszt diagnozy pomniejsza się o 200 zł.

Dyplomowani Specjaliści.

Aleksandra Synowiec

ADOS-2 DIAGNOZA KLINICZNA

Agata Majda

ADOS-2 DIAGNOZA KLINICZNA

Metoda badania autyzmu ADOS-2