Zajęcia warsztatowe dla rodziców i opiekunów

Uzależnienia od środków psychoaktywnych i dopalaczy

Zagrożenia dla zdrowia psychicznego - Internet

Nowe warsztaty

Warsztaty dobrej komunikacji dla personelu medycznego i służb ratownictwa medycznego

Program szkolenia-

Cel: dostarczenie wiedzy z zakresu konstruktywnej komunikacji interpersonalnej bez przemocy
oraz ćwiczenie pomocnych technik komunikacji
Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu:
konstruktywnej komunikacji, techniki skutecznego porozumiewania się, teorii Rosenberga
porozumiewania się bez przemocy, pojęcia – faktów , emocji, potrzeb.
Uczestnicy nabędą umiejętności:
formułowania komunikatów „ja”, nazywania i wyrażania emocji, nazywania i wyrażania potrzeb,
formułowania próśb, rozumienia potrzeb rozmówcy, odzwierciedlania uczuć.
Ramowy program

1. Definicja, model oraz bariery w komunikacji interpersonalnej
2. Płaszczyzny komunikacji międzyludzkiej
3. Komunikacja werbalna, wokalna i niewerbalna
4. Techniki skutecznej komunikacji
5. Aktywne słuchanie i okazywania empatii
6. Umiejętność zwięzłego wypowiadania się- cechy.
7. Zadawanie pytań i sztuka parafrazy.
8. Efektywna komunikacja w pracy zespołowej

Czas trwania 6 h , certyfikat + punkty edukacyjne
dokładny termin szkolenia i miejsce będzie podany w terminie późniejszym o ile zbierze się grupa 12 osób.

Warsztaty dobrej komunikacji dla personelu medycznego oraz służb...

  [select Selectdepartments class:wpv-chosen-select "Potwierdź zainteresowanie szkoleniem :"Warsztaty dobrej komunikacji dla personelu medycznego i służb ratownictwa medycznego" ]
  Pełna lista

  • Zajęcia edukacyjno – warsztatowe dla młodzieży

   Wychodząc naprzeciw potrzebom wprowadzimy program aktywizacji uczniów. Program skierowany jest do uczniów zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy, integrowaniem z rówieśnikami. warsztaty dla dzieci i mlodziezy

  • Psycholog, psychiatra – wróg czy pomocna dłoń

   Podczas zajęć poruszone zostaną tematy związane z trudnościami adaptacyjnymi do środowiska szkolnego, rodzinnego czy rówieśniczego. Celem zajęć będzie promocja zdrowia psychicznego oraz przezwyciężanie trudności tak aby młodzież wyposażona została w informacje pozwalające na bardziej świadome dokonywanie wyborów oraz dokonywanie zmiany postawy. Podczas zajęć zostaną poruszone tematy związane z zaburzeniami ożywiania, kreowanych przez media sposobów zachowania oraz wyglądu, seksualności i zaburzenia związane ze zbyt wczesnym rozpoczęciem życia seksualnego itp.

  • Zagrożenia dla zdrowia psychicznego – Internet i wirtualne społeczności, czyli jak bezpiecznie korzystać z sieci

   Problemy psychiczne często pojawiają się w ścisłym związku z narzędziami takimi jak blogi, strony internetowe, fora, grypy dyskusyjne, komunikatory internetowe, czaty i portale społecznościowe, SMS-y oraz MMS-y, a nawet gry sieciowe typu multiplayer i platformy e-learning’owe.internet

   Konsekwencje mogą być poważne, zwłaszcza w przypadku dzieci i młodzieży, którzy dopiero budują swoją tożsamość. Naruszenie kształtującego się wizerunku i poniżanie może odbić się na kontaktach społecznych, zdrowiu psychicznym i fizycznym, a nawet zagrażać życiu. Tematyka ta poruszona zostanie w celu propagowania idei zdrowego stylu życia, nabycia umiejętności świadomego korzystania z Internetu oraz konsekwencji psychicznych jakie mogą towarzyszyć niewłaściwemu wykorzystaniu sieci.

  • Uzależnienia oraz używanie środków psychoaktywnych i dopalaczy

   srodki psychoaktywne

   Tematyka uzależnień oraz związanych z tym konsekwencji dla zdrowia psychicznego wydaje się nabyć priorytetowa z uwagi na coraz szersze grono osób uzależnionych oraz obniżenie granicy wieku osób po raz pierwszy sięgających po używki. Podczas tych zajęć młodzież będzie mogła porozmawiać o sprawach trudnych i ważnych, opowiedzieć o własnym spojrzeniu na świat, dzielić się swoimi wrażeniami i emocjami. Podczas spotkań można przyjrzeć się bliżej samemu sobie oraz innym, dowiedzieć się jak jesteśmy odbierani przez otoczenie, jak nas widzą inni ludzie.

  • Zajęcia warsztatowe dla rodziców i opiekunów, wychowawców i pedagogow oraz wszystkich zainteresowanych tematem

   Zajęcia przeznaczone będą dla rodziców chcących poprawić swoje relacje z dziećmi, zrozumieć siebie i dziecko.

   szkolenia dla rodzicow i opiekunow-1

  • Treningi

   stres

   Trening Umiejętności Asertywnych i Komunikacyjnych

   Trening Umiejętności Radzenia Sobie Ze Złością

   Trening Samoświadomości Emocjonalnej

   Treningi będą prowadzone w celu niwelowania napięcia wynikającego z wychowywania dziecka w tym zwłaszcza dziecka w wieku adolescencji, dziecka przejawiającego zaburzenia psychiczne, problemy adaptacyjne itp. Zajęcia te wzbogaca umiejętności rodziców w zakresie radzenia sobie z sytuacja trudną, wspomogą umiejętności komunikacyjne pomiędzy rodzicami a dziećmi. Zajęcia będą także obejmowały strategie radzenia sobie ze stresem oraz techniki relaksacji.